Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > Tjenester > Elevtjenesten > Karriereveiledning

Karriereveiledning

Elevtjenesten ved skolen tilbyr rådgiving/karriereveiledning.

Rådgivere ved skolen er:

 • Marry-Ann Apneseth
 • Brit Eide Fredriksen. (tlf: 476 04 509)

Kontortider

Marry-Ann Apneseth

Brit Eide Fredriksen

mandager 08.00–09.00
torsdager 09.10–10.10

mandager 08.00–09.00
tirsdager 08.00–09.00
torsdager 09.10-1010

Målsetting:

«Skolen og lærlingebedriften skal legge til rette for elevmedvirkning og for at lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid».  
I læringsplakaten pkt. 6

OVS har som mål at hele organisasjonen i fellesskap skal bidra til å optimalisere elevens karrierevalg.

I løpet av det videregående skoleløpet skal eleven ha fått mulighet til å delta i karriereveiledning med følgende målsetting:

 • Eleven skal bli kjent med seg selv og sine muligheter i yrkeslivet.
 • Eleven skal bli kjent med ulike utdannings og yrkesmuligheter innenlands og utenlands.
 • Eleven skal bli rustet til å ta selvstendige valg i tråd med egne forutsetninger og ønsker samt samfunnets behov.
 • Eleven skal bli i stand til å orientere seg i informasjon og i bruk av rettledningsverktøy på internett.
 • Eleven skal bli kjent med søknadsfrister, inntaksregler og finansieringsordninger.
 • Eleven skal bli i stand til å skrive en jobbsøknad eksempelvis søke om lærlingeplass eller sommerjobb.

Rådgiverne er sentrale i dette arbeidet og har ansvar for blant annet klasse, gruppe og individuell veiledning ved behov. Rådgiverne er tilgjengelig for samtale på angitte tidspunkt og etter avtaler. Se mer informasjon om tidspunkt under fanen: for eleven; rådgiver.

Mer informasjon vedrørende utdanning og yrkesvalg finner du ved å benytte lenkene under :

JPG image, 18 x 182016-03-12 Søke høyere utdanning Spørsmål og svar.docx
JPG image, 18 x 18 NYTTIGE NETTSTEDER YF.docx
JPG image, 18 x 18 NYTTIGE NETTSTEDER ST ID.docx 
JPG image, 18 x 18 NYTTIGE NETTSTEDER UTENLANDSST.docx
JPG image, 18 x 18 Studere utenlands nettsteder og addr.docx
JPG image, 18 x 18 Definering av sentrale studiebegrep.docx
JPG image, 18 x 18 KARRIEREPLAN.docx (ny)
JPG image, 18 x 18 Poengberegning.docx
JPG image, 18 x 18 Generell info til vg3 elever.docx

JPG image, 53 x 53Info fra elev lærlingeombud og opplæringskontoret 

Vegen til studiekompetanse.

Delkursstatus:

Skolen får stadig henvendelser fra elever (eller foreldre) som har avsluttet sine opplæringsløp med spørsmål om å ta opp fag. De som har brukt opp sin opplæringsrett ved å bestå Vg3 ID/3ST/3PB er i denne kategorien. Elever med fagbrev har rett til 3PB.

 

 • Elever som har fått stryk på standpunkt og eller eksamen kan søke skolen om å være delkurselev i faget/ene det gjelder.
 • Elever som har brukt opp opplæringsretten som ønsker å ta realfag (som et 4 år) kan søke skolen om å være delkurselev. Elevene det gjelder stiller bak elever med opplæringsrett. Om eleven får skoleplass er avhengig av om det er plass i faggruppene. Dette kan ikke skolen bekrefte før skolestart. Elever i denne kategorien kan ta fag som privatist og henvende seg til Gotime, SONANS, NKI etc.
 • Realfag anbefales som forkurs på Høyskoler som har tilbud om dette. Dette gjelder for eksempel til kvalifisering for ingeniørstudier for elever med forkurs eller generell studiekompetanse. (Eks: HIST, HiG).
 • Det er ikke anledning for elever som har bestått fag tidligere å ta fag som elev på nytt igjen. Dette slås fast av forskrift til opplæringslova § 6-27 som STFK skal følge. (Dette er en innstramming av tidligere praksis).

 

Hospiteringsstatus

 • Elever som ikke har rett til å være elev kan søke om å hospitere i enkeltfag. Eleven skal som hospitant melde seg opp som privatist å ta privatisteksamen. En hospitant har ingen rett til tilbakemelding og vurdering i faget. Om eleven får hospitere er avhengig av om det er plass i faggruppen og at faglærer er positiv. Dette kan ikke skolen bekrefte før skolestart.
 • Søknad om delkursstatus/hospitering skal rettes direkte til skolen. (Sendes på epost til Brit, Marry- Ann eller postmottaket)
 • Marry- Ann tar imot søknadene og gir direkte svar til søkeren om prosessen og gjeldende retningslinjer.

JPG image, 14 x 14161031_notater_presentasjon_innovasjonscamp.docx

JPG image, 14 x 14161031_presentasjon_innovasjonscamp.pdf

JPG image, 14 x 14Hva er innovasjon .pptx

JPG image, 14 x 14Innovasjons camp 2016 Osterwalder PRECAMP .pptx

JPG image, 14 x 14Oppgave presentasjon Innovasjons camp 2016.pptx

 

 

 

 


sist oppdatert 04.01.15
Sist oppdatert: onsdag 18. januar 2012
Utskriftsvennlig versjon